Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Podstawa

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) postanawiam, co następuje:

§ 1

Powołuję Radę Klimatyczną Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwaną dalej „Radą Klimatyczną UJ”, na okres od dnia powołania do dnia 31 sierpnia 2024 roku.

§ 2

1. Rada Klimatyczna UJ działa w składzie:

1) dr hab. Mariusz Kędzierski, prof. UJ – Koordynator Priorytetowego Obszaru Badawczego Anthropocene;

2) dr hab. Radosław Rybkowski, prof. UJ – Koordynator projektu The Future University Lab;

3) dr hab. Dorota Matuszko, prof. UJ – Wydział Geografii i Geologii;

4) prof. dr hab. Jacek Kozak – Wydział Geografii i Geologii;

5) prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak – Wydział Biologii;

6) dr hab. Paulina Kramarz, prof. UJ – Wydział Biologii;

7) dr hab. Piotr Łukasik – Wydział Biologii;

8) dr Joanna Kajzer-Bonk – Wydział Biologii;

9) dr hab. Marcin Broniatowski, prof. UJ – Wydział Chemii;

10) dr hab. Marcin Molenda, prof. UJ – Wydział Chemii;

11) dr hab. Krzysztof Kruczała, prof. UJ – Wydział Chemii;

12) dr hab. Katarzyna Jasikowska, prof. UJ – Wydział Filozoficzny;

13) dr Joanna Grzymała-Moszczyńska – Wydział Filozoficzny, przedstawicielka Komisji Zakładowej OZZ Inicjatywa Pracownicza na Uniwersytecie Jagiellońskim;

14) dr Maciej Grodzicki – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, przedstawiciel Komisji Zakładowej OZZ Inicjatywa Pracownicza na Uniwersytecie Jagiellońskim;

15) dr Marta Shaw – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej;

16) dr Michał Pałasz – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej;

17) dr Bartosz Lisowski – Wydział Lekarski;

18) dr Mateusz Klinowski – Wydział Prawa i Administracji;

19) mgr inż. Gerard Żychowicz – Zastępca Kanclerza ds. techniczno-inwestycyjnych;

20) Dorota Łanoszka – studentka;

21) Agnieszka Kowalczyk – doktorantka;

22) Magdalena Miśkowiec – doktorantka;

23) Aleksandra Krawczyk – doktorantka.

2. Członkiniami honorowymi Rady Klimatycznej UJ są:

1) mgr Monika Harpula – Kanclerz UJ;

2) dr hab. Beata Kowalska, prof. UJ – pełniąca funkcję Rzecznika Praw i Wartości Akademickich.

§ 3

Do zadań Rady Klimatycznej UJ należy:

1) opracowanie strategii klimatycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego;

2) opracowanie strategii popularyzacji na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w otoczeniu społecznym wiedzy na temat kryzysu klimatyczno-ekologicznego;

3) propagowanie wśród społeczności Uniwersytetu Jagiellońskiego wiedzy na temat kryzysu klimatyczno-ekologicznego i związanych z nim zagrożeń;

4) kształtowanie polityki klimatycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego z uwzględnieniem jej wpływu na działania władz Krakowa, Małopolski i Polski;

5) współpraca z polskimi i zagranicznymi uczelniami w zakresie dobrych praktyk odpowiadających na wyzwania kryzysu klimatyczno-ekologicznego;

6) opiniowanie i rekomendowanie władzom Uniwersytetu Jagiellońskiego działań mających na celu przeciwdziałanie kryzysowi klimatyczno-ekologicznemu i adaptację do jego skutków, w szczególności w zakresie ochrony bioróżnorodności, dążenia do gospodarki odpadami komunalnymi o obiegu zamkniętym i zeroemisyjności.

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Prof. dr hab. Jacek Popiel

BIP UJ >>>

Treść petycji >>>

Relacja na stronie UJ >>>

Cel V: sprawne zarządzanie procesami organizacyjnymi, finansowymi i inwestycyjnymi; 4. Przeciwdziałanie zmianom klimatu i ochrona środowiska naturalnego w działalności i polityce inwestycyjnej Uniwersytetu

Działania:

  1. powołanie Rady Klimatycznej UJ i opracowanie Strategii klimatycznej Uniwersytetu,
  2. podejmowanie badań i prac eksperckich związanych z ochroną klimatu i środowiska,
  3. wsparcie aktywności edukacyjnej w dziedzinie ochrony klimatu i środowiska skierowanej do wewnątrz i na zewnątrz Uniwersytetu,
  4. prowadzenie polityki zakupów i gospodarowania zasobami w sposób przyjazny środowisku naturalnemu i ochronie klimatu,
  5. realizacja działań inwestycyjnych przy zachowaniu możliwie największej różnorodności biologicznej, ograniczeniu wycinki drzew na terenach należących do uczelni oraz zapewnieniu jak największej efektywności energetycznej obiektów,
  6. ograniczenie emisyjności infrastruktury Uniwersytetu poprzez budowę systemów wspomagania zasilania obiektów energią z alternatywnych źródeł (fotowoltaika), modernizację systemów zarządzania automatycznym sterowaniem budynków (BMS), zwiększenie zakresu zasilania z tak zwanej energii miejskiej, a także analiza możliwości osiągnięcia zerowego poziomu emisji dla budynków uczelni,
  7. tworzenie parków kieszonkowych na terenie Uczelni,
  8. tworzenie rozwiązań sprzyjających zrównoważonemu transportowi na terenie uczelni: planowanie ściewżek rowerowych, stacje serwisowe dla rowerów, zadaszenia, ładowarki do samochodów elektrycznych, wponadto zarządzanie parkingami, w tym wjazdem na parkingi, w celu optymalizacji zajmowanych miejsc

PDF: Strategia rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego do 2030 r.

W przygotowaniu.

W 1792 r. przy Obserwatorium Astronomicznym została założona przez Jana Śniadeckiego stacja meteorologiczna, która działa nieprzerwanie do dzisiaj. Na podstawie wyników pomiarów i obserwacji powstało wiele prac naukowych. Serie danych klimatologicznych ze stacji UJ są unikatowe w skali międzynarodowej. Czytaj więcej >>>

Nested Portlets Nested Portlets