Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nabór do Szkoły Letniej: Climate Change: Cultural Practices and Socio-Economic Outcomes - Uniwersytet Boloński

Nabór do UNA Europa Erasmus+ BIP "Climate Change: Cultural Practices and Socio-Economic Outcomes", Uniwersytet Boloński (Włochy), 3-7 czerwca 2024 + online | studenci_tki II st. i studiów doktoranckich, termin przesyłania zgłoszeń 11.01.2024, wyniki 15.01.2024

Zapraszamy studentki_ów studiów uzupełniających magisterskich oraz doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie do udziału w interdyscyplinarnym 5-dniowym mieszanym programie intensywnym (BIP – Blended Intensive Programme) Erasmus+, poświęconym tematowi zmian klimatu, towarzyszącym im praktykom kulturowym – np. obrazom i formom ekspresji artystycznej – i skutkom społeczno-ekonomicznym, pt. "Climate Change: Cultural Practices and Socio-Economic Outcomes" na Uniwersytecie Bolońskim (Włochy) + online.

Uczelnią koordynującą i przyjmującą jest Uniwersytet Boloński (Alma Mater Studiorum – Università di Bologna), uczelniami partnerskimi są Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Uniwersytet Helsiński (Helsingin yliopisto/ Helsingfors universitet). BIP jest inicjatywą Uniwersytetu Europejskiego UNA Europa – sieci 11 europejskich uczelni, której członkiem jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Zajęcia w ramach programu poprowadzą pracownicy_e wymienionych uczelni reprezentujący_e rozmaite pola nauki i praktyki – m.in. historię sztuki, fizykę atmosfery, ekonomię, zarządzanie i zarządzanie kulturą, zrównoważony rozwój, dewzrost; z ramienia Uniwersytetu Jagiellońskiego: dr Michał Pałasz (Instytut Kultury, Rada Klimatyczna UJ) oraz dr Katarzyna Filipowicz (Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania). Uczestnicy i uczestniczki wypracują spekulatywne podejście, mające na celu zrozumienie dramatycznego stanu środowiska w epoce antropocenu, jego przyczyn oraz rozpoznanie możliwości pożądanych transformacji.

 • Co: Erasmus+ BIP “Climate Change: Cultural Practices and Socio-Economic Outcomes”

 • Dla kogo: studentki_ci SUM oraz studiów doktoranckich na UJ

 • Kiedy: 3-7 czerwca 2024 stacjonarnie + komponent wirtualny po mobilności stacjonarnej

 • Gdzie: Uniwersytet w Bolonii (Włochy) + online

 • Stypendium: 70 euro/dzień (finansowany jest tylko pobyt stacjonarny)

 • Terminy: zgłoszenia do 11 stycznia 2024, wyniki do 15 stycznia 2024

 • Liczba miejsc: 9

Zgłoszenia przyjmowane są do czwartku 11 stycznia 2024 poprzez wysłanie wypełnionego formularza: https://forms.office.com/e/rrhUHeyyti 

Wyniki ogłoszone zostaną do poniedziałku 15 stycznia 2024 drogą mailową. Następnie z nominowanymi studentami skontaktuje się odpowiedni Koordynator Akademicki z Uniwersytetu w Bolonii w celu przekazania dalszych instrukcji aplikacyjnych.

Wymogi formalne udziału w rekrutacji

 • deklaracja znajomości języka języka angielskiego – poziom B1/B2,

 • status studenta_ki studiów II stopnia lub doktoranta_ki UJ, nieprzebywających na urlopie studenckim/dziekańskim,

 • student_ka/doktorant_ka, którym został przyznany BIP zobowiązane_i są do podpisania umowy finansowej w DOSZ lub korespondencyjnie we wcześniej ustalonym terminie.

Kryteria kwalifikacyjne

Wynik kwalifikacji będzie określony w skali od 0 do 100. Oceny dokona Komisja Kwalifikacyjna w składzie:

 1. Dr Michał Pałasz, Instytut Kultury UJ, Rada Klimatyczna UJ, przewodniczący

 2. Dr Katarzyna Filipowicz, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ, członkini

Podstawą ustalenia wyniku kwalifikacji będzie:

 1. ocena krótkiego listu motywacyjnego (max 500 znaków ze spacjami) 0-50 punktów

 2. ocena zaangażowania w inicjatywy związane z tematyką BIP 0-35 punktów

 3. ocena zaangażowania w pracę podmiotów działalności studentów i doktorantów UJ 0-15 punktów, np.:

  1. w Samorządzie Studentów UJ lub w Towarzystwie Doktorantów UJ (Samorządy),

  2. w organizacjach studenckich i doktoranckich (np. RKN, TBSP UJ, koła naukowe),

  3. w stowarzyszeniach działających na Uczelni,

 4. w przypadku uzyskania tego samego wyniku, pierwszeństwo na liście rankingowej będą miały osoby posiadające (udokumentowaną) wyższą znajomość języka obcego; w przypadku takiego samego wyniku oraz poziomu znajomości języka obcego o kolejności na liście rankingowej zdecyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej, przeprowadzonej przez członka komisji kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje

GREEN TRAVEL – zachęcamy do wyboru niskoemisyjnego środka transportu:

 • uczestnik_czka może otrzymać jednorazowy dodatek na pokrycie kosztów podróży w obie strony z tytułu korzystania z niskoemisyjnych środków transportu (Green Travel) w wysokości 50 euro oraz finansowanie do 4 dni podróży (jeśli podróż odbywa się w inne dni, niż BIP); podróż niskoemisyjnym środkiem transportu musi odbyć się w obie strony środkiem komunikacji zbiorowej (autobus, pociąg) lub samochodem (carpooling – minimum dwóch pasażerów); podstawą wypłacenia dodatku GT jest wykazanie biletów (w przypadku komunikacji zbiorowej) oraz/lub wypełnienie oświadczenia (w przypadku carpooling/komunikacji zbiorowej),

 • uczestnikom_czkom podróżującym samolotem/samochodem w pojedynkę będzie przyznany dodatkowy ryczałt na maksymalnie 2 dni na podróż, o ile podróż odbywa się w inne dni niż BIP.

OSOBY Z MNIEJSZYMI SZANSAMI:

 • uczestnik_czka spełniający_a definicję „osoby z mniejszymi szansami” (posiadający_a orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i/lub pobierający w momencie kwalifikacji stypendium socjalne) zostanie przyznane jednorazowo 100 euro,

 • uczestnik_czka spełniający_a definicję „osoby z mniejszymi szansami” (posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i/lub pobierający w momencie kwalifikacji stypendium socjalne) zostanie przyznany ryczałt na podróż wyliczony z użyciem kalkulatora podróży – ryczałt na koszt podróży: 275 € / Green Travel: 320 €

Dodatek Green Travel lub ryczałt na pokrycie kosztów podróży są wyrażone w walucie Euro, w liczbach całkowitych; będą wypłacone przelewem na konto po rozliczeniu mobilności, po dostarczeniu wymaganych dokumentów.

BIP należy rozliczyć 30 dni po powrocie z mobilności dostarczając wymagane dokumenty (Learning Agreement – After the mobility, tabelę D) oraz Certyfikat (dokument poświadczający ilość uzyskanych punktów ECTS oraz czas trwania mobilności).

Stypendium Erasmus+ BIP jest wyrażone w walucie Euro, w liczbach całkowitych; będzie wypłacone przelewem na konto studenta_ki/doktoranta_ki przed mobilnością, po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów (tj. Learning Agreement - Before the Mobility, Oświadczenie oraz Formularz Danych Bankowych).

Informacje związane z zakwaterowaniem, wsparciem językowym, wizą i ubezpieczeniem będzie można uzyskać na stronie https://www.unibo.it/en/international/incoming-exchange-students oraz pod adresem e-mail: erasmus.bip@unibo.it, zaś odnoszące się do inkluzji uczetniczek_ów o mniejszych szansach odpowiednio: https://site.unibo.it/studenti-con-disabilita-e-dsa/en i disabili@unibo.it.

Polecamy również
MIRI - Una Europa - nowy program międzynarodowej wymiany studenckiej w zakresie sustainability

MIRI - Una Europa - nowy program międzynarodowej wymiany studenckiej w zakresie sustainability

Invitation to GEN Expo – Ecovillage Sustainable Technology Exposition

Invitation to GEN Expo – Ecovillage Sustainable Technology Exposition

[UJ Kanclerz] Segregacja odpadów komunalnych na terenie nieruchomości UJ

[UJ Kanclerz] Segregacja odpadów komunalnych na terenie nieruchomości UJ

Zebranie #20 - protokół

Zebranie #20 - protokół