Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin Rady Klimatycznej UJ

REGULAMIN WEWNĘTRZNY RADY KLIMATYCZNEJ UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

/// Regulamin jest wersją roboczą i będzie podlegać przeglądowi / koniecznym modyfikacjom przynajmniej raz w roku ///

§1 Organizacja pracy

 1. Członkowie_kinie Rady biorą czynny udział w jej pracach, w szczególności uczestnicząc w jej posiedzeniach oraz spotkaniach grup roboczych. Członkowie_kinie Rady są zobowiązani_ne do zgłaszania Radzie tematów, z którymi zwrócili_ły się do nich przedstawiciele_lki społeczności akademickiej.

 2. Członkowie_kinie wybierają spośród siebie koordynatora_kę Rady i jej zastępcę_czynię, która zastępuje jego_ją w przypadku, kiedy ten_ta nie może wypełniać swoich zdań, albo w zakresie wskazanym przez koordynatora_kę. Koordynator_ka i jej zastępca_czyni pełni swoją funkcję przez okres kadencji Rady.

 3. Koordynator_ka Rady:

 1. a)  zwołuje posiedzenia Rady i zaprasza na nie gości_nie spoza Rady,

 2. b)  proponuje porządek obrad na podstawie spraw zgłaszanych mu przez członków_kinie,

 3. c)  prowadzi obrady i udziela głosu zgłaszającym się osobom,

 4. d)  prowadzikorespondencjęwimieniuRadyiwyznaczaosobydoreprezentowaniajejwdanej

  sprawie na zewnątrz,

 5. e)  koordynuje współpracę grup roboczych,

 6. f)  proponuje Rektorowi UJ zmiany w składzie Rady – po wcześniejszym uzyskaniu opinii

  Rady

 7. g)  uczestniczy z ramienia Rady w posiedzeniach Senatu UJ lub wyznacza do tego osobę

  spośród członków_kiń Rady,

 8. h)  osoby wchodzące w skład Rady mają obowiązek informowania koordynatora_kę Rady o

  swoich publicznych wystąpieniach, w których posługują się afiliacją Rady występując jako

  jej przedstawiciele_ki.

4. Do czasu wyboru koordynatora_ki Rady, jej pracę i obrady organizuje osoba wskazana

przez minimum 3 osoby z Rady, które wyrażają na to zgodę. W przypadku, gdy wskazano więcej niż jedną osobę, dokonuje się losowania. Zadaniem wybranej osoby jest jak najszybsze przeprowadzenie wyboru koordynatora_ki przez Radę.

§2 Posiedzenia

 1. Rada obraduje na posiedzeniach zwoływanych w zależności od potrzeb wynikających z bieżących zadań Rady – nie rzadziej niż dwa razy w czasie semestru akademickiego. Posiedzenia mogą odbywać się za pomocą platform do komunikacji internetowej. Za zgodą członków_kiń Rady mogą być również nagrywane.

 2. W obradach uczestniczą zaproszeni goście, a za zgodą prowadzącego_cej posiedzenie w obradach może uczestniczyć też publiczność.

 3. Posiedzenia Rady zwołuje również Rektor_ka, Prorektor_ka lub Kanclerz_ka UJ.

§3 Zabieranie głosu w czasie posiedzeń

 1. Członkowie_kinie Rady mają prawo do zabrania głosu w czasie obrad po zgłoszeniu tego prowadzącemu_cej obrady.

 2. Pozostałe osoby zabierają głos po wskazaniu przez prowadzącego_cobrady.

 3. Prowadzący_ca obrady ma prawo odebrać głos w przypadku, jeżeli jest to konieczne do realizacji porządku posiedzenia lub wynika z konieczności poszanowania akademickich

  standardów i kultury dyskusji.

  §4 Metoda głosowania

 1. Rada podejmuje swoje decyzje w formie opinii - zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Do ważności głosowania wymagany jest udział przynajmniej połowy członków_kiń Rady. W przypadku równej liczby głosów ZA i PRZECIW decyduje głos prowadzącego_cej obrady.

 2. Przebieg głosowań jest odnotowywany w protokole obrad określającym treść podjętej uchwały oraz liczbę oddanych głosów z podziałem na głosy: ZA, PRZECIW, WSTRZYMUJE SIĘ.

 3. W przypadku głosowań dotyczących wyboru osób głosowanie jest tajne

 4. Kandydatury na różne stanowiska można głosować łącznie. W razie braku większej liczby kandydatów_tek niż miejsc do obsadzenia, kandydatów_tki uznaje się za wybranych_ne

  bez przeprowadzania głosowania, chyba, że członek_kini Rady wyrazi sprzeciw.

 5. Głosowania mogą być przeprowadzane online, w tym w trybie obiegowym, nawet w

  przypadku posiedzeń organizowanych przy udziale osobistym.

 6. Koordynator może zarządzić głosowanie online spraw będących przedmiotem prac Rady –

  z terminem co najmniej 3 dni na zebranie głosów. Brak oddania głosu w takim głosowaniu traktowany jest jako wzięcie udziału w głosowaniu z głosem WSTRZYMUJE SIĘ.

  §5 Grupy robocze

 1. Członkowie_kinie Rady spotykają się w ramach grup roboczych celem opracowania konkretnych propozycji poddawanych pod głosowanie Radzie.

 2. Członkowie_kinie Rady mogą należeć do dowolnej liczby grup roboczych. Chęć uczestnictwa w określonej grupie roboczej zgłaszana jest koordynatorowi_ce Rady.

 3. Członkowie_kinie grupy roboczej wybierają spośród siebie koordynatora_kę grupy i ewentualnie jej zastępcę_czynię.

 4. Spotkania grup roboczych zwoływane są w zależności od potrzeb przez koordynatora_kę odpowiedniej grupy. O terminie i miejscu spotkania powiadamiany jest również koordynator_ka Rady.

 5. W uzasadnionych przypadkach spotkanie grupy roboczej zwołuje koordynator_ka Rady, w szczególności wtedy, kiedy grupa robocza nie ma koordynatora_ki. W takiej sytuacji koordynator_ka Rady wskazuje spośród członków grupy osobę prowadzącą zwoływane posiedzenie.

 6. Jeżeli sprawa tego wymaga, grupy robocze podejmują decyzje w głosowaniu. Stanowisko grupy roboczej przekazywane jest koordynatorowi_ce Rady.

7. Do pracy grup roboczych przepisy dotyczące pracy Rady stosuje się odpowiednio – z tym, że z obrad grup roboczych nie sporządza się protokołów.

§6 Protokół i kalendarz obrad

 1. Z posiedzenia Rady sporządzany jest protokół, który sporządza i podpisuje prowadzący_ca obrady. Prowadzący_ca obrady może wyznaczyć osobę, która – po wyrażaniu przez niego_nią zgody, sporządza protokół z posiedzenia bądź liczy głosy w głosowaniach.

 2. Protokół zawiera:

  1. datę, godzinę rozpoczęcia i zakończenia posiedzenia,

  2. imię i nazwisko prowadzącego_cej obrady,

  3. porządek obrad,

  4. treść uchwał i wyniki głosowania,

  5. imienną listę obecności osób biorących udział w posiedzeniu, w tym osób

   zaproszonych.

 3. Protokół jest publikowany bez zbędnej zwłoki w sposób zapewniający jego jawność.

 4. Koordynatorzy_rki Rady i jej grup roboczych prowadzą wspólny kalendarz spotkań i

  posiedzeń, gdzie odnotowywane są odbyte i planowane spotkania – celem sprawnej komunikacji terminów pomiędzy członkami_kiniami Rady.

Pliki do pobrania
pdf
Regulamin wewnętrzny Rady Klimatycznej UJ